Ashwani Kapoor
Ashwani Kapoor

             


Jhen~ Hkxon~ xhrk

Jhen~ Hkxon xhrk
dfork vuqokn
vf'ouh diwjSRIMAD BHAGAVAD GITA

Translated in Poetry
            by ASHWANI KAPOOR

   Home                Feedback

Click here for Audio version of this chapter
by Ashwani Kapoor

Gita Nirman | Gita Dharam | Krishan Bhaav

Chapter:  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |

               15  |  16  |  17  |  18  |   


Ckkjgoka v/W;k;

HkfDr ;ksx

                                   Contd....111.
^gs izHkq!
HkfDr esa 'kfDr gS]
;g vc tku x;kA
ftKklk gS HkfDr&Hkko dks tkuus dhA
ftKklk gS mikluk fof/k tkuus dhA
dgha fuxqZ.k&fujkdkj dk egRo
eq>s crk;k gSA
dgha lxq.k&lkdkj dk :i
eq>s le>k;k gSA*
^iszeh HkDr
fu'Ny HkfDr ls
Hktu&/;ku esa yxs gq,]
fujUrj lxq.k :i ijes'oj dk
Hktrs gSaA
izseh HkDr ,sls Hkh gSa
tks vfrJs"B Hkko ls
vfouk'kh lfPpnkuUnu
fujkdkj&czã dks Hktrs gSaA
dkSu mÙke\
dkSu vfr mÙke\
vrqyuh; Hkko dh
rqyuk dSlh\
;g esjh ftKklk gS]
fuxq.kZ Hkko
vkSj
lxq.k Hkko
esa Hkko dkSu lk Js"B gS\*

                                        Contd...112.
Jh Hkxoku cksys]
lqudj vtZqu ds opu]
^;ksfx;ksa esa mÙke ;ksxh
ogh gksrk
tks leLr deksZ esa jr jgdj Hkh]
loZ&loZ= izHkq fpUru esa yhu jgrkA
rUe; gksdj bZ'oj ds xq.k&izHkko esa eu LFkkfir djrkA*

^bZ'oj dh lrk esa] opuksa esa] 'kfDr esa
vfr'k; J)k j[krk] mlh ij fuHkZj jgrkA
lxq.k :i eu esa gksrk]
mlh :i esa /;ku LFkkfir gksrkA*

^tks iq#"k eu&bfnz;ksa dks o'k esa djds]
eu&cqf) dks fLFkj djds
loZO;kih&fuR;&vpy&fujkdkj czã dh]
leHkko ;qDr gksdj
mikluk djrs]
lHkh izkf.k;ksa ls lefgr Hkkouk j[krs]
os ;ksxh gh eq>s izkIr gksrsA*

                                       Contd....113.
^lxq.k :i bZ'oj dk]
vuU; HkfDr ls izk.kh
lgt izkIr dj ysrkA
og lxq.k mikld
bZ'oj dks rRo :i esa tkurkA
og bZ'oj ds n'kZu
lgt gh ik ysrkA*

^fuxq.kZ&mikld
;ksx Hkko ls
vusdrk esa ,drk dk Hkko ns[krkA
bZ'oj dk n'kZu ikus dks
og mRlqd u gksrkA
mls fujkdkj czã ls vkxs
bZ'oj Hkko deZ&Kku&yksdfgr gh yxrkA*

^fuxq.kZ&czã dk rRo xgu gSA
cqf) ftldh 'kq)&fLFkj vkSj lw{e gksrh]
ftlesa vgaHkko ugha gksrk
ogh mls le> ldrkA
og foy{k.k cqf)&;qDr gksrkA*

^lfPpnkuUnu fujkdkj czã dh mikluk
gS dfBu cgqr]
nsgkfHkeku esa fLFkr iq#"k
;g Hkko dfBurk ls ikrsA
lxq.k&mikluk gS ljy]
bZ'oj ij jgrk ;ksxh fuHkZjA
bZ'ojh; 'kfDr ls izkFkZuk gksrh]
lgk;rk Hkh bZ'oj ls feyrhA*

                                      Contd....114.
^bZ'oj ij fuHkZj gksdj
izk.kh ;fn fuHkZ;&fujkdkj jgrk]
nq%[kksa dks Hkh bZ'oj dk izlkn le> dj
xzg.k djrk]
nq%[k dks lq[k :i esa ysrk]
bZ'oj dh 'kj.k esa jgrk]
ijeiszeh] ijexfr] ije lqân le>]
deZ Hkko ls ;qDr jgdj lc
lxq.k :i ijes'oj dks
viZ.k dj nsrk
og HkfDrHkko esa bZ'oj ik ysrk*

^gs vtZqu!
e`R;q :i lalkj lkxj ls
m)kj Hkh eSa djokrkA
fiz;tu esjs] l[kk cudj
HkDrksa dk m)kj eSa djrkA*

^txr ;g O;kIr
ftlds ân; esa]
tks n;kyq&loZ=&lqân
xq.kksa dk lkxj]
ml ije fnO;]
vkuUne;]
loZ'kfDreku
ijes'oj esa eu dks yxkA
mlh esa cqf) dks fVdkA*

                                      Contd....115.
^la'k; er djA
lnk&loZnk&loZ=
vVy fu'p; j[kA
bZ'oj Hkko rHkh le>sxk]
bZ'oj esa rw rHkh fLFkr gksxkA*

^eu vpy&vVy
LFkkfir djksA
HkVds eu vH;kl djks]
ckj&ckj vH;kl djksA
gs vtZqu!
vH;kl Hkko esa ,d gh
Hkko LFkkfir dj]
bZ'oj dks ikus dh
cl bPNk djA*

^gs vtZqu!
eu bZ'oj esa vpy LFkkfir djuk dfBu]
vH;kl ;ksx Hkh yxs dfBu]
rc bZ'oj dks rw ije vkJ; eku
J)k&izse ls eu&ok.kh vkSj 'kjhj ls
'kkL=fofgr deksZ dh jkg ij py
drZO; le> dj deZ fuHkk
bZ'oj Hkko dks ikus dk ;g
ljy lk/ku viukA*

^vkSj ;fn deZ ;ksx ij vkfJr
jkg Hkh dfBu yxs
rc lc deksZ esa fufgr
eerk&vklfDr&dkeuk
ls fojDr gks
deksZ ls Qy dh bPNk dk R;kx djA*

                                        Contd...116.
^leLr deksZ dks bZ'oj esa vfiZr djuk]
bZ'oj ds fy, leLr deZ djuk]
vkSj lc deksZ ds Qy dk R;kx djuk]
;s rhuksa gh gSa deZ ;ksxA
rhuksa gh jkg gSa bZ'oj Hkko dks ikus dhA*

^dsoy deZ ;ksxh dh Hkkouk
vkSj
deZ dh iz.kkyh dk Hksn gSA
leLr deZ bZ'oj dks
vfiZr djuk
vkSj
bZ'oj ds fy, leLr deZ djuk
buesa HkfDr Hkko dh iz/kkurkA*

^loZ deZQy R;kx esa dsoy
Qy&R;kx dh iz/kkurk gSA

deZ dk eeZ le>s fcuk
vH;kl djuk O;FkZA*

^foosdghu vH;kl
vH;kl ugha dgykrkA
,sls vH;kl ls
foosd Kku Js"B gksrkA
deZ dk eeZ tku ysus ij
Kku tkxzr gks mBrkA
Kku ls vH;kl djuk
gh fl) gksrkA*

^oSls gh Kku ls
Js"B /;ku gksrkA
bZ'oj dks Js"B ekudj
vius lc deZ mlh ij
vfiZr dj nsrkA
mlds /;ku ;ksx esa
rRo Kku vkSj vH;kl
dk leUo; gks tkrkA*
                                  Contd....117.

^vH;kl&Kku&/;ku
ls Hkh mRÑ"V
deksZ ds izfr Qy ds R;kx
dh Hkkouk gksrhA
bl deZ Qy R;kx dh
Hkkouk ls gh ije 'kkafr fey tkrhA

,sls esa ftl deZ;ksxh
dh Hkkouk
bZ'oj dks loZJs"B eku
fu"dke Hkko dh gksrh]
og Lo;a gh
vH;kl esa yhu jgrk
rRo Kku Hkko tkxzr j[krk
vkSj /;ku esa mlds
bZ'oj dk Lo:i mifLFkr jgrkA*

^tks iq#"k
izkf.k;ksa ls }s"k&Hkko ugha j[krk]
LokFkZ jfgr le&izse Hkko j[krk]
vkdka{kk jfgr n;k Hkko j[krk]
eerk ls eu xzLr u djrk]
vge~ Hkko ls foyx jgrk]
lq[k ikdj vklDr u gksrk]
nq%[k ns[k fojDr u gksrk]
og leHkko ;qDr jgrkA
,slk ;ksxh lnk lUrq"V jgrk]
{kekoku gksrk]
vfgr pkgus okys dk Hkh fgr lksprkA*

^eu&bfUnz; lHkh o'k esa gksrh]
bZ'oj esa n`<+&fu'p; j[krk]
eu cqf) bZ'oj dks lefiZr dj nsrk
ogh HkDr bZ'oj dk fiz; cu ikrkA

J)k bZ'oj ij]
izse bZ'oj ls
ftl HkDr dks lc bZ'oje;h yxrk]
og tkus&vutkus
izk.kh ls nq%[k&larki&Hk;&{kksHk u j[krk]
lcdh lsok]
ije fgr Hkko lcls j[krkA
og n;k&isze dh ewfrZ gksrk]
leHkko ;qDr gksrk]
g"kZ&'kksd&nq%[k&Hk;
dk Hkko u gksrkA
m}sx mls fopfyr
u djrs]
izHkq yhyk esa yhu jgrk]
og fiz; HkDr esjk dgykrkA*

                                      Contd....118.

^thou&fuokZg esa
izÑfr&izsfjr deZ esa yhu]
vkdka{kkvksa ls jfgr]
ckgj&Hkhrj 'kq)
}s"k jfgr]
leHkko cqf) ;qDr]
i{kikr ls jfgr]
fodkj jfgr
nq%[k dh ifjHkk"kk lq[k le>s]
lgt Hkko ls deZ djs
og vfHkeku jfgr gksdj
yksdfgr Hkko ls
deZ ;K esa tqVk jgs]
ogh deZ ds vkjEHk ls gh
R;kx Hkko j[ks
vkSj esjk fiz; HkDr dgyk,A*

^bZ"V oLrq dh izkfIr esa]
vfu"V ds fo;ksx esa]
tks g"kZ Hkko
dk loZFkk vHkko djs]
og HkDr dsoy
ije&fiz; ijes'oj
dks lnk ls lkFk eku dj
mlh Hkko esa eXu jgsA
lEiw.kZ txr bZ'oj dk Lo:i le>s]
,sls esa fdlh tM+&psru ls }s"k u j[ksA
bZ'oj Hkko ls izse gS tc]
}s"k Hkko dSls jg ldrk rc\*


                                     Contd....119.
^vfu"V Hkko dks ikdj
tks 'kksd ugha djrk]
bZ'oj dk gh izlkn le>rkA
thou dk ,d vuqHko ekus]
d"V dks d"V u eku]
'kksd dks 'kksd u le>]
og thou dks bZ'oj dk
Hkko ekusA
,sls esa og dkeuk]
'kqHk&v'kqHk
leLr deksZ esa
bZ'oj Hkko gh tkusA
og Lo;a dks deksZ dk
drkZ Hkh u tkusA
og deZ Hkko dks
bZ'ojh; Hkko gh ekusA
,slk iq#"k R;kxh dgykrk]
og HkfDr ;qDr
eq>s ije fiz; yxrkA*

^tc eu esa fodkj
ugha gksrk]
tc eu leHkko ;qDr gksrk]
rc dSls
'k=q&fe= esa]
eku&vieku esa]
lq[k&nq%[k esa]
lnhZ&xehZ esa
Hksn yxs\
lc leHkko ;qDr gksrk]
lc vklfDr jfgr gksrkA
cl izse Hkko eu esa gksrkA*

^HkDr dk uke ugha gksrk]
HkDr dk 'kjhj ugha gksrk]
HkDr vfHkeku jfgr gksrk]
HkDr eeRo jfgr gksrkA
og dsoy HkDr gh gksrkA


                                   Contd....120.
mlesa dqN HksnHkko ugha gksrkA
mls lc bZ'oj gh yxrkA
,sls esa fuUnk
fuUnk ugha yxrhA
Lrqfr esa Lrqfr Hkko ugha yxrkA
mls leHkko izse gh fn[krkA*

^og euu'khy]
deksZ ls lUrq"V]
eerk&vklfDr ls jfgr]
tks fey tk, mlh esa lUrq"V jgrk]
og fLFkj cqf)&;qDr gksrk]
og izk.kh eq>s fiz; gksrkA*

^tks J)k ;qDr izk.kh]
bZ'oj dks loZO;kih]
loZ'kfDreku eku]
bZ'oj ds xq.k&izHkko&opuksa
dks ije izse ls
lgt gksdj xzg.k djs]
bZ'oj ds /keZe;
vezr dks
fu"dke Hkko ls]
izse Hkko ls xzg.k djs
og HkDr
vfr'k; izse
dk ik= cusA
og esjk ijefiz;
dgyk,A*


    


<< Back
 --              Continue :-  111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120            --  Next  >>